Vår tro

Vår Tro

Kjernen i Det Vi Tror På

Den grunnleggende delen av den evangelisk lutherske kristne troen er selve fundamentet vårt. Vi har valgt å oppsummere den grunnleggende troen vår i 10 punkter som handler om vårt gudsbilde, menneskesyn, menighetssyn, bibelsyn og endetidssyn.

  • Vi tror på én levende, allmektig og evig Gud som eksisterer i tre personer, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. (Åp 1:8, Jes 43:10-11, 5.Mos 6:4, Matt 28:19)
  • Vi tror at Jesus er Sønnen, utsendt av Faderen, til jorden. Han var fullt og helt Gud og  fullt og helt et menneske, men han var uten synd. Frivillig gav han sitt liv for deg og meg og ble korsfestet for vår skyld. Etter tre dager stod han opp igjen fra graven og betalte med dette straffen for hele verdens synd og skyld. (Joh 3:16, Luk 1:31-34, 1.Kor 15:3f, 2.Kor 5:21)
  • Vi tror at Den Hellige Ånd utgår fra Faderen for å åpenbare sannheten for verden og utruste alle som tror på Jesus med sine nådegaver. Han lever i alle som tror på Jesus og vil alltid være en talsmann, hjelper, lærer og veileder for de som tror på Gud. (Joh 14-16f, 1.Kor 12:4ff)
  •  Vi tror at Gud skapte menneskene i sitt bilde, og alle mennesker er like verdifulle for han. (1.Mos 1:26-27)
  • Vi tror at Gud har skapt alt det skapte, og gav oss mennesker oppgaven å forvalte skaperverket. (1.Mos 1:28)
  • Vi tror at alle mennesker er syndere som trenger Guds tilgivelse. (Rom 3:23, 1.Joh 1:8)
  • Vi tror at alle som vender seg bort fra synden og tror at Jesus stod opp fra de døde, og velger å stole på Ham, blir frelst av nåde og kan kalle seg Guds barn med løfte om et evig liv. (Joh 3:16f, Rom 10:9, 1.Joh 1:9)
  • Vi tror at Jesus er den kristne menighetens "hode" og alle som tror på han tilhører menigheten. (Ef 4:15-16)
  • Vi tror at Bibelen er Guds ord og den suverene autoritet i spørsmål om tro og liv. (2.Tim 3:16f)
  • Vi tror at Jesus en dag vil komme igjen og at det vil komme en endelig dom over denne verden. (Matt 25:31ff) 

 

 

Powered by Cornerstone