Lillesand Frikirkes Visjonskultur

Vi ønsker å bygge menighet rundt mer enn en enkel visjonssetning, vi ønsker bygge en kultur rundt den visjonen Gud har gitt oss. Og vi ønsker at alle som kaller Lillesand Frikirke for sitt hjem opplever at de er en del av denne kulturen. 

 

Vår Tro

Kjernen i Det Vi Tror På

Den grunnleggende delen av den kristne troen er selve fundamentet vårt. Vi har valgt å oppsummere den grunnleggende troen vår i 10 punkter som handler om vårt gudsbilde, menneskesyn, menighetssyn, bibelsyn og endetidssyn.

  • Vi tror på én levende, allmektig og evig Gud som eksisterer i tre personer, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. (Åp 1:8, Jes 43:10-11, 5.Mos 6:4, Matt 28:19)
  • Vi tror at Jesus er Sønnen, utsendt av Faderen, til jorden. Han var fullt og helt Gud og  fullt og helt et menneske, men han var uten synd. Frivillig gav han sitt liv for deg og meg og ble korsfestet for vår skyld. Etter tre dager stod han opp igjen fra graven og betalte med dette straffen for hele verdens synd og skyld. (Joh 3:16, Luk 1:31-34, 1.Kor 15:3f, 2.Kor 5:21)
  • Vi tror at Den Hellige Ånd utgår fra Faderen for å åpenbare sannheten for verden og utruste alle som tror på Jesus med sine nådegaver. Han lever i alle som tror på Jesus og vil alltid være en talsmann, hjelper, lærer og veileder for de som tror på Gud. (Joh 14-16f, 1.Kor 12:4ff)
  •  Vi tror at Gud skapte menneskene i sitt bilde, og alle mennesker er like verdifulle for han. (1.Mos 1:26-27)
  • Vi tror at Gud har skapt alt det skapte, og gav oss mennesker oppgaven å forvalte skaperverket. (1.Mos 1:28)
  • Vi tror at alle mennesker er syndere som trenger Guds tilgivelse. (Rom 3:23, 1.Joh 1:8)
  • Vi tror at alle som vender seg bort fra synden og tror at Jesus stod opp fra de døde, og velger å stole på Ham, blir frelst av nåde og kan kalle seg Guds barn med løfte om et evig liv. (Joh 3:16f, Rom 10:9, 1.Joh 1:9)
  • Vi tror at Jesus er den kristne menighetens "hode" og alle som tror på han tilhører menigheten. (Ef 4:15-16)
  • Vi tror at Bibelen er Guds ord og den suverene autoritet i spørsmål om tro og liv. (2.Tim 3:16f)
  • Vi tror at Jesus en dag vil komme igjen og at det vil komme en endelig dom over denne verden. (Matt 25:31ff) 

 

Våre Verdier

De Vi Ønsker å Bli

Våre verdier er vårt åndelige DNA, de sier noe om hvem vi ønsker å være. Verdiene våre har sine røtter i det vi tror på og henger sammen med vår hensikt. 


I Lillesand Frikirke ønsker vi å se barn, unge og voksne mennesker bli rause, trofaste, nestekjærlige, ærlige og glade etterfølgere av Jesus.

Raus

Å være raus handler for oss om at vi ønsker at alle mennesker blir tatt godt imot, sett og inkludert blandt våre medlemmer.
Videre handler det å være raus for oss om at vi ønsker å gi av vår tid, våre talenter og våre middler til andre menneksers velsignelser og frelse.
Å være raus betyr også for oss å være interesserte i hvordan de vi møter har det, og at vi viser det med oppmuntrende ord og tilstedeværelse.  .

Trofast

Å være trofast handler for oss om et ønske om kontinuitet og gode vaner i vårt trosliv.
Vi ønsker å være trofast i våre relasjoner og være en andre kan regne med.
Trofasthet betyr også for oss en forpliktelse til menighetens oppdrag.

Nestekjærlig

Å være nestekjærlig handler for oss om å hjelpe vår neste som trenger hjelp.
Vår neste forstår vi som alle mennesker vi måtte møte enten direkte eller via andre.
Som menighet har vi et spesielt ønske om å bety noe for de som trenger hjelp/støtte i byen vår, og som Frikirke har vi misjonsengasjement for spesielt unådde folkegrupper.

Ærlig

Å være ærlig handler for oss om at vi tror at sannheten setter mennesker fri.
Vi ønsker å bygge relasjoner i menigheten der vi kan snakke sant og ærlig med hverandre om hele livet.
Ærlighet betyr for oss en viktig trygghet i våre forhold til andre, vi ønsker at alle skal oppleve det som trygt og godt i Lillesand Frikirke.

Glad

Å være glad i denne sammenheng handler om den indre gleden vi har i Gud.
Vi ønsker at våre liv og våre fellesskap skal gjenspeile denne gleden.
Trosglede er viktig for oss å videreformidle til andre mennesker.


 

Vår Hensikt

Hvorfor Er Vi Til

Gud skapte alle mennesker for å leve sammen med Ham og med hverandre. Så ble alt ødelagt av synden, menneskets valg om å sette seg selv over Gud og over hverandre. Derfor ble Gud et menneske slik at han kunne fri oss fra synden og føre oss tilbake til fellesskapet med ham og med hverandre, slik det var ment å være fra begynnelsen av. Lillesand Frikirke eksisterer for å hjelpe mennesker tilbake til relasjonen til Gud og til hverandre gjennom det Jesus-sentrerte fellesskapet vi kaller menigheten.

Elsk Gud,
Elsk Hverandre

" "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand". Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: "Du skal elske din neste som deg selv." "
Matteus 22:37-39

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."
Johannes 3:16


 

Vårt Oppdrag

Hva Vi Gjør

Et åpent fellesskap som ønsker å se mennesker forvandlet i møte med Jesus,
og sammen gjøre Jesus kjent for nye mennesker - én etter én. 

 

"Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»"
Matteus 28:18-20


 

Vår Strategi

Hvordan Vi Gjør Det

Vår strategi gjenspeiles i vårt program. Programmet vårt hjelper oss å oppnå vår hensikt og vårt oppdrag.
Vi jobber for å lage programmer som er relevante og som kan bety en forskjell, skape en forandring og tilhørighet hos de som deltar.
Du kan lese mer om vårt program under menyen "BLI MED". 


 

Våre Mål

Hvor Vi Er på Vei
og Når Vi Vil Komme Dit
 

Våre mål sier noe om hvor vi ønsker å gå. Målene handler mer om våre verdier enn om antall aktiviteter. 
Våre mål handler om det som betyr mest for oss, vårt hjertebank,  å se mennesker bli forvandlet i møte med Jesus,
Målene våre hjelper oss til å ha forventing til Gud og å bry oss om det som er viktig.

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone