Samuelsbøkene del 1: Tal, din tjener hører

I etterkant av alle gudstjenester legger vi ut en andakt, et sammendrag av søndagens tale, som en ressurs til bruk i småfellesskap/bibelgrupper. I tillegg til et sammendrag deler vi også noen spørsmål til samtale og refleksjon. Vårt ønske er å la Guds ord få "jobbe" med oss som menighet og la bibelen bli en del av hverdagen også. Denne andakten er skrevet av Rune R Daltveit, fra gudstjenesten 24.april 2022

«Tal, din tjener hører.»

Denne enkle setningen sier oss at kristen profeti handler om å lytte til Gud og videreformidle det han sier.
Samuels første profetord var veldig utfordrende, for det innebar at han måtte fortelle Eli at han og sønnene hans snart skulle bli dømt for sin ugudelighet. Men Samuel holdt fast på sin tro og formidlet dette budskapet til han som på mange måter hadde oppdratt han. Dette ble begynnelsen på Samuels vei til rollen som profet for hele folket.

Selv om det var profeter også før Samuel, så regnes Samuel som den første av en ny type profeter. Profeter som tjente som Guds talerør, de talte fritt når andre ikke turte, og minnet mellom annet kongen på at han selv hadde en enda større konge over seg.

Bibelens profetier har den funksjonen at de bringer Guds budskap inn i en situasjon, enten som en oppmuntring i vanskelige tider, en utfordring i selvtilfredse tider eller veiledning i usikre tider.

En profeti skjer ved at Den Hellige Ånd legger Guds ord i den utvalgte profetens sinn. Moses ønsket at hele Guds folk skulle være profeter og Joel lovet at den dagen skulle komme da dette skulle skje.
Og det som er spennende er at Peter snakker om nettopp denne profetien på 1. Pinsedag.

En gang skal det skje
          at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
          Deres sønner og døtre skal profetere,
          de gamle skal drømme drømmer
          og de unge skal se syn.
          
     
2 Selv over slaver og slavekvinner
          vil jeg i de dager øse ut min Ånd.

Joel 3:1-2

 

Nå er det nemlig sånn at Gud har utøst sin Ånd over oss.

Samuel var en profet som fra han var et lite barn, var i Guds nærhet, og etter hvert fikk høre Gud tale til ham.

Vi trenger ikke flytte inn i tempelet for å høre Gud tale til oss, vi ER tempelet som Gud har tatt bolig i.

«Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som er fra Gud?»
1 Kor 6:19

Som betyr at vi på en måte alle er profeter fordi Gud er oss nær på en sånn måte at det er naturlig at vi lytter til hva han har å si oss i våre liv.

Å lære seg å lytte til Guds stemme handler om å legge ned sitt liv for han og ydmyke seg selv som en tjener for sin herre. "Tal, din tjener hører".

Det handler om å tro at Gud faktisk bryr seg om meg og mitt liv, at han kjenner meg og vet hva og vil det som er best for meg. Vi må også tro at Gud vil svare på våre spørsmål og lytte til det vi har å si. Bibelen lærer oss gjennom historien at vi ofte ikke hører fra Gud fordi vi ikke spør han om noe. Over 20 ganger i Det Nye Testamentet blir vi formant til å be eller spørre Gud. "Be så skal du få, let så skal du finne, bank på og det skal lukkes opp for deg", osv.

Hvorfor skal vi lære oss å høre Guds stemme?

Hvis du ikke hører fra Gud i ditt liv, er egentlig alt du gjør å håpe på det beste

Sitat R. Warren

Profeten Habakkuk finner vi en oppskrift på hvordan vi kan trene oss på å høre Gud tale til oss. Habakkuk har stilt Gud en rekke spørsmål i bokens første kapitel. I kapittel to venter han på at Gud skal svare:

"Nå vil jeg stå på vakt,
          stille meg på muren og speide
          for å se hva han vil si til meg,
          hvilket svar jeg får på min anklage.
          
     Herren svarte meg:
          Skriv synet tydelig på tavler
          så det blir lett å lese!
          

Habakkukk 2:1-2

 1. Trekk deg tilbake
  "Stå på vakt" er et hebraisk uttrykk for å være alene. Vi kan ikke høre Guds stemme hvis fokuset vårt er et annet sted eller på noen andre. Jesus dro ofte av sted for å være alene. "Ofte" betyr en vane, har du den vanen?
 2. Vent på Gud
  "stille meg på muren og speide". Tålmodighet er en nødvendighet. Gud taler til dem som tar seg tid til å lytte. Vi trenger å stoppe opp litt, senke pulsen, hastverk dreper samtalen med Gud.
 3. Les Bibelen
  "for å se hva han vil si til meg" Slutt å lytte etter en stemme, og begynn å lete etter et budskap! Vi kan faktisk lese hva Gud ønsker å si oss i Bibelen. Gud vil aldri motsi seg selv, men heller bekrefte sitt ord til oss gjennom Bibelen. Svaret på hvem Gud er, hvem vi er og hva som er hans vilje står i lese i Bibelen. Den Hellige Ånd gjør skriften "levende" for oss, med det mener vi at fordi vi er et tempel for Guds Ånd så kan vi forstå Bibelen på en måte som gjør at det som står det gjelder oss - at ordene er til oss.
 4. Skriv ned det du hører fra Gud
  "Skriv synet tydelig på tavler" Vi glemmer fort enten det er bønner til- eller bønnesvar fra Gud. Derfor er det smart å ha en bok å skrive ned våre bønner og bønnesvar i. Det kan f.eks. være tanker vi får i etterkant av at vi har bedt eller når vi ber. Kong David skrev ned mange av sine bønner og samtaler med Gud, de kan vi lese i Salmenes bok.
 5. Les og test
  "så det blir lett å lese!" Vi trenger å teste det vi har opplevd at Gud sier til oss, det er nemlig ikke alltid sikkert at det er Gud vi har hørt. 
  En god indikatro på om vi hører Guds stemme eller bare egne tanker er:
  1. Er det forenelig med det Bibelen sier? Gud motsier ikke seg selv,
  2. Vil det gjøre meg mer lik Jesus hvis jeg gjør som det er sagt?
  3. Er det i samsvar med kirkens lære? "Slik skulle Hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken..." Ef.3:10 Hvis du er den eneste "profeten" som har hørt Gud si det du tror han har sagt, bør du dele det med flere andre kristne som kan bekrefte eller avkrefte det du tenker er i fra Gud.

   "For synet venter på sin fastsatte tid,
          det vitner om enden, og det lyver ikke.
          Om det drøyer, så bare vent!
          For komme skal det, det kommer ikke for sent!"

Habakkukk 2:3

 

SPØRSMÅL TIL SAMTALE

1. Har du noen gang hørt Gud tale i ditt liv?

2. Hva tenker du om R. Warrens sitat: "Hvis du ikke hører fra Gud i ditt liv, er egentlig alt du gjør å håpe på det beste". På hviken måte er dette sant?

3. Tror du det er viktig å kunne lytte til Gud i ditt liv? Hvorfor/hvorfor ikke?

4. Hvilke punkter i "oppskriften" fra Habakkuk på å la Gud få tale i ditt liv synes du er mest utfordrende? Hva kan du gjøre med det? 

Powered by Cornerstone