I Kristus - Efeserbrevet del 4

I etterkant av alle gudstjenester legger vi ut en andakt, et sammendrag av søndagens tale, som en ressurs til bruk i småfellesskap/bibelgrupper. I tillegg til et sammendrag deler vi også noen spørsmål til samtale og refleksjon. Vårt ønske er å la Guds ord få "jobbe" med oss som menighet og la bibelen bli en del av hverdagen også. Denne andakten er skrevet av Rune R Daltveit, fra gudstjenesen 13. mars 2022

Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus!

I Ef. 5:22-24 står det:

22 De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. 23 For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. 24 Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.

Tatt ut av kontekst og gitt uten forklaring høres disse versene veldig sexistiske og diskriminerende ut overfor kvinner. Og noen vil lukke boka og mene at bibelen har et forkastelig kvinnesyn. Eller kanskje du er en av de som elegant hopper over disse versene og tenker; jaja, det er ikke alt i denne boka jeg er enig i nei…
Ikke gjør det – faktisk er dette en veldig god tekst også i dag også for oss.

Hæ tenker du kanskje? Høres det ikke ut som om Paulus her sier at kvinner på en måte står under mannen i rang om du vil?

For å forstå hva Paulus tenker, mener og skriver så er det viktig at vi klarer å se og forstå teksten ut i fra andre deler av bibelen som sier noe om samme tema, og på dem måten gir oss en riktigere vinkel om du vil, for å forstå dette avsnittet riktig.

Vi kan f.eks. ta med oss hva Paulus skriver i sitt brev til en annen menighet, menigheten i Galatia.

28 Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus.
Gal. 3:28

Her sier Paulus at i Kristus finnes det ikke et hierarki blant mennesker. Han sier at forskjeller som nasjonalitet, etnisitet, sosial status, kjønn, (forskjeller som mennesker gjerne bruker til å skille og lage seg et hierarkisk system) ikke finnes i Guds rike, blant Guds folk.

Han sier spesifikt at i Kristus er menn og kvinner like.
Så vi kan slå fast at Paulus i Efeserbrevet ikke sier at menn har noen form for forrang fremfor kvinner.

Hva er det da Paulus snakker om? Snakker han om at i hjemmet så har Gud gitt mannen en form for autoritet over kvinnene?

På dette spørsmålet så gir Paulus oss et ganske klart svar i 1.Korinterbrev 7:4

4 Det er ikke konen selv, men mannen som rår over hennes kropp. Like ens rår ikke mannen selv, men konen over hans kropp.

Så ja, Paulus mener faktisk at mennene har blitt gitt en autoritet over sin kone, men på samme tid har kvinnene samme autoritet over sin mann.
Igjen en likeverdighet, så igjen, Paulus snakker ikke i Efeserne 5 om at menn har blitt gitt noen autoritet eller posisjon over kvinner, ikke noe mer enn kvinnene også har over sin mann.

Så faktisk er Paulus og de første kristne sitt kvinnesyn revolusjonerende fordi de faktisk likestilte kvinner og menn både spirituelt og i hjemmene.

Hvis vi går tilbake til versene vi begynte å snakke om i Ef.5, så er det et viktig vers som kommer rett før de versene vi leste. Jeg tok det ikke med første gangen for spenningens skyld, men avsnittet begynner faktisk med:

21 Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus!

Det Paulus faktisk snakker om er en universell instruksjon om hvordan vi skal leve sammen. Det er ikke bare hvordan kvinner skal forholde seg til sin mann, men like mye hvordan menn skal forholde seg til sin kone.

Så hvordan tenker Paulus at dette ser ut i praksis?
Som Paulus selv skriver i brevet til Filipperne:

3 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv.  4 Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres.
Fil 2:3-4

Og i Romerne:

Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.
Rom 12:10

Det er det Paulus mener med å underordne seg hverandre.

Så i vers 23 kommer det verset som dessverre oftest blir misforstått og dermed misbrukt til og med av kristne forkynnere.

«For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme.»
Ef. 5:23

Det er to måter å forstå den første delen av dette verset som sier at mannen er kvinnens hode.
Den første måten å forstå det på er å tenke at mannen er kvinnens hode på samme måte som en sjef er «hode» til sine ansatte.
At mannen er som sjefen som tar de viktige avgjørelsene og deretter forteller sine ansatte, i dette tilfelle sin kone, hva de skal gjøre.

Den andre måten er å forstå verset i lys av siste del av verset, nemlig: at mannes rollemodell burde være Jesus og hvordan Jesus er hode for kirken.
Igjen står vi i fare for å tenke at, jamen Jesus er vel lederen som fortelle kirken hva den burde gjøre?

Men hvis vi ser på hvordan Paulus beskriver Jesus som hode for kirken i Filipperne 2:7-8 får vi en mer riktig forståelse av hva Paulus mener:

Han gav avkall på sitt eget,
        tok på seg en tjeners skikkelse
        og ble mennesker lik.
        I sin ferd var han som et menneske;
     
8 han fornedret seg selv
        og ble lydig til døden, ja, korsets død.

Så hvordan ser det ut i praksis å være et kvinnens hode?

I Bibelen er ikke et hode en sjef eller en person som blir tjent av sine undersotter.

Hode er en tjener som har som oppgave å tjene og løfte opp andre, det er det Jesus gjorde for oss og det er hvordan en mann skal være mot sin kone. 

Den beste måten å komme nærmere et annet menneske – styrke en relasjon – er ved å tjene hverandre. Vi føler oss mer knyttet til de menneskene vi har fått lov til å gjøre en tjeneste for, uten å forvente noe tilbake. Det beste du kan gjøre hvis du vil få en god relasjon til noen er å la dem gjøre deg en tjeneste, og du dem.

På slutten av brevet til efeserbrevet oppsummerer på en måte Paulus brevet med å bruke et bilde fra dagliglivet. Vi kan sammenligne det kristne livet med å velge å kle på seg en komplett rustning,enten det er hjemme, på arbeidsplassen, blant venner eller i menigheten,.

En bekledning som både gir beskyttelse og utrusting til å vinne over en fiende.

For det er ingen tvil, selv om vi er født på ny, i Kristus, så lever vi samtidig med vår gamle natur, vår egoisme, vårt behov for selvhevdelse på andres bekostning. Vi lever stadig med et slør over våre øyne som hindrer oss i å se Gud og enda mindre huske å bruke tid sammen med vår Far i himmelen.
I stedet for å bygge hverandre opp, river vi andre ned. Og i stedet for å underordne oss hverandre i respekt, underordner vi oss ingen og holder andre på avstand.

Efeserbrevet forteller oss at vi er kalt til å leve annerledes, vi er kalt til å kle på oss Kristus, til å gjøre motstand mot det som ikke er fra Gud.

Derfor har vi blitt gitt sannhetens belte

Vi har blitt gitt rettferdighetens brynje

Vi har blitt gitt fredens evangelium som sko på føttene

Vi har blitt gitt troen som et skjold

Frelsen som en hjelm

Guds ord som et sverd.

Ikledd Kristus har vi alt vi trenger for å leve annerledes, men vi trenger å ikle oss Kristus for å være beskyttet og bli nye.

Dette gjøres gjennom bønn: «Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud!» Efeserne 6:18

La oss derfor avslutte denne taleserien med å be den bønnen Paulus ber for de kristne i Efesos:

Bønn om styrke og innsikt
14 Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, 15 han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. 16 Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd, 17 så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18 Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19 ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde. 20 Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, 21 ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen.

 Spørsmål til samtale:

1. Hva tenker du om å skulle underordne deg din ektefelle? Og hva tenker du om at din ektefelle blir bedt om å underordne seg deg?

2. Tenker du at Paulus sine ord til hjem- og familierelasjoner er relevante for oss i dag?

3. På hvilken måte tenker du at bønn er viktig for å kunne leve som en etterfølger av Jesus?

4. Er det like naturlig å be som å ta på oss klær? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

 

 

 

Powered by Cornerstone